Informacje dla zwiedzających

REGULAMIN ZWIEDZANIA

 • Drukuj
 • E-mail

Zarządzenie nr 29/2022

Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu zwiedzania w Muzeum Regionalnym, Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego.


I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zwiedzanie ekspozycji w budynkach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, zwane w dalszej części „Muzeum”, odbywa się w ustalonych przez dyrektora Muzeum następujących godzinach:
 • Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola: pn., wt., śr., pt.: 9.00-14.30; czw.: 9.00-18.00, nd.: 14.00-18.00, w sobotę Muzeum jest nieczynne;
 • Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, ul. Rozwadowska 12, 37-450 Stalowa Wola: pn., wt., śr., pt.: 9.00-14.30; czw.: 9.00-18.00, nd.: 14.00-18.00, w sobotę Muzeum jest nieczynne;
 • Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola: pn., śr., pt.: 8.00-14.30; wt., czw.: 8.00-18.00, nd.: 13.00-19.00, w sobotę Muzeum jest nieczynne.

2. Muzeum zastrzega sobie możliwość zmiany godzin funkcjonowania ekspozycji.

O każdorazowej zmianie Muzeum poinformuje na stronie internetowej, odpowiednio

3. Muzeum można zwiedzać indywidualnie i w grupach – z możliwością zamówienia dodatkowej usługi zwiedzania z przewodnikiem (po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji, potwierdzonej przez Muzeum).

4. Zwiedzanie przez grupy zorganizowane, w tym szkolne, przedszkolne, odbywa się na podstawie wcześniejszej telefonicznej rezerwacji, potwierdzonej przez Muzeum.

5. Muzeum nie gwarantuje oprowadzania z przewodnikiem/ realizacji warsztatów/ innych zajęć edukacyjnych bez wcześniejszego zgłoszenia grupy (rezerwacji) lub chęci zakupu usługi zwiedzania z przewodnikiem w przypadku osób indywidualnych.

6. Warunkiem zwiedzania ekspozycji lub skorzystania z usługi jest okazanie ważnego biletu lub dowodu zakupu.

7. Ostatnie wejście do Muzeum zaleca się:

 • w przypadku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 oraz Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego ul. Rozwadowska 12 – 30 minut przed zamknięciem Muzeum;
 • w przypadku Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, Stalowa Wola, ul. Hutnicza 1 – 60 minut przed zamknięciem Muzeum.

II. ZASADY ZWIEDZANIA

 1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi, przewodników i pracowników ochrony Muzeum.
 2. Za dzieci i osoby niepełnoletnie pełną odpowiedzialność ponoszą Rodzice lub Opiekunowie.
 3. Za dyscyplinę grupy odpowiedzialność ponoszą Rodzice lub Opiekunowie grupy przebywający na terenie Muzeum razem z grupą.
 4. Obowiązuje zakaz przebywania na wystawie stałej/ zwiedzania ekspozycji przez osoby nieletnie pozostające bez opieki osoby dorosłej (rodzic, opiekun).
 5. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania inny zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.
 6. Na całym terenie Muzeum zwiedzających obowiązują następujące zakazy:
 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika, psa asystenta). Warunkiem wejścia zwierzęcia (wskazanego powyżej) do Muzeum jest wyposażenie w uprząż z umieszczonym w widocznym miejscu napisem „Pies asystujący”/ „Pies przewodnik”, okazanie przez osobę z niepełnosprawnościami certyfikatu potwierdzającego status psa przewodnika/ psa asystenta oraz stosownych zaświadczeń o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Właściciel ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez psa asystującego;
 • palenia tytoniu i e-papierosów oraz używania otwartego ognia;
 • wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów w przestrzeniach sal ekspozycyjnych;
 • wnoszenia broni, amunicji i innych narzędzi i urządzeń mogących zagrozić życiu i zdrowiu, w tym: urządzeń do ogłuszania, urządzeń wystrzeliwujących pociski, przedmiotów z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią, narzędzi roboczych, tępych narzędzi, materiałów wybuchowych oraz substancji i urządzeń zapalających, substancji radioaktywnych lub oksydujących, środków wybielających, środków trujących (spraye owadobójcze, substancje zakaźne lub niebezpieczne dla środowiska), materiałów i płynów o właściwościach żrących, baterii elektrycznych, rtęci – również jako składnika urządzeń i instrumentów), sprejów służących samoobronie;
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych, a także przebywania po ich spożyciu na terenie budynku Muzeum;
 • fotografowania z użyciem statywu oraz lamp bez uzyskania uprzedniej zgody;
 • używania instrumentów muzycznych i odtwarzających obraz i dźwięk oraz innego sprzętu nagłaśniającego;
 • dokonywania nagrań podczas usługi zwiedzania z przewodnikiem/ realizacji zajęć edukacyjnych;
 • oprowadzania grup wycieczkowych, szkolnych czy prowadzenie lekcji na terenie Muzeum przez przewodników, edukatorów lub inne osoby niebędące pracownikami Muzeum lub niewspółpracujące z Muzeum na podstawie stosownej umowy. Prawo oprowadzania po ekspozycjach mają wyznaczeni pracownicy Muzeum, osoby współpracujące z Muzeum w charakterze przewodnika, przewodnicy turystyczni –posiadający upoważnienie, zgodę Dyrektora Muzeum;
 • biegania, poruszania się na rolkach, hulajnogach, deskorolkach itp.;
 • przekraczania barierek ochronnych lub wspinania się na nie;
 • dotykania eksponatów odgrodzonych barierką zabezpieczającą;
 • niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Muzeum, a w tym w szczególności eksponatów i elementów wyposażenia wystawy stałej i wystaw czasowych;
 • prezentowania na terenie Muzeum symboli, transparentów i emblematów, których używanie stanowi naruszenie prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub uznawanych powszechnie za obraźliwe;
 • prowadzenia działań agitacyjnych, demonstracji politycznych, społecznych i religijnych;
 • prowadzenie na terenie Muzeum jakiejkolwiek akwizycji;
 • organizowanie na terenie Muzeum akcji reklamowych, zgromadzeń, sesji fotograficznych bez zgody i porozumienia z Dyrekcją Muzeum.

7. Osoby uporczywie nie stosujące się do poleceń personelu Muzeum proszone będą o opuszczenie wystawy bez możliwości zwrotu kosztów za bilet wstępu.

8. Zasady udostępniania przestrzeni Muzeum na potrzeby sesji zdjęciowych, filmowych i innych określone osobnym zarządzeniem Dyrektora Muzeum.

9. Uszkodzenie lub zniszczenie eksponatu lub elementów architektury ekspozycyjnej skutkuje koniecznością spisania protokołu w obecności dwóch pracowników Muzeum oraz powiadomienia Dyrektora Muzeum. W uzasadnionych przypadkach można powiadomić Policję. O konieczności powiadomienia Policji decyduje Dyrektor Muzeum.

10. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia ze zwiedzania i/ lub prezentowania niektórych elementów wystawy/ eksponatów bez wcześniejszego poinformowania o tym zwiedzających. Wyłączenie to nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet wstępu.

11. Muzeum nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek zdarzeń na terenie obiektu (wewnątrz budynku i na terenie zewnętrznym), których zaistnienie wynika z nieprzestrzegania przez zwiedzających zapisów niniejszego regulaminu, ignorowania znaków ostrzegawczych, przekraczania barier, taśm, barierek ochronnych czy nieautoryzowanej, samodzielnej aktywacji lub prób uruchomienia jakichkolwiek maszyn i/ lub urządzeń.

12. Po zakończeniu zwiedzania i opuszczeniu sali/ przestrzeni ekspozycyjnej nie ma możliwości powrotu do niej, chyba że obsługa zostanie poinformowana o fakcie planowanego wyjścia z sali/ przestrzeni ekspozycyjnej i woli powrotu na nią przez zwiedzającego, i wyrazi na to zgodę. Zwiedzający może być poproszony o ponowne okazanie do kontroli wcześniej wykorzystanego biletu. Klienci, którzy zakupili bilet obejmujący usługę zwiedzania z przewodnikiem, uprawnieni są do jednorazowego powrotu na wystawę po zakończeniu zwiedzania z przewodnikiem i kontynuowania zwiedzania wystawy w trybie indywidualnym.

13. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, jak i ze względu na „siłę wyższą” definiowaną jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia następstwom, Muzeum zastrzega sobie prawo natychmiastowego zamknięcia wystawy i odstąpienia od realizacji świadczonych usług.

14. W szczególnych przypadkach Dyrektor Muzeum może zarządzić czasowe zamknięcie Muzeum lub wyłączenie części ekspozycji ze zwiedzania. Informacje o czasowym zamknięciu lub wyłączeniu części ekspozycji zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum ze stosownym wyprzedzeniem.

III. SZATNIA

 1. Budynki Muzeum wyposażone są w szatnie. Korzystanie z szatni jest nieodpłatne i obowiązkowe w okresie jesienno-zimowym.
 2. Szatnie są zlokalizowane niedaleko kasy biletowej.
 3. Szatnia jest czynna w terminach i godzinach otwarcia Muzeum.
 4. W szatni może być przechowywana odzież wierzchnia, dodatki (szaliki, czapki, rękawiczki, parasole) oraz inne rzeczy, za wyjątkiem:
 • rzeczy wartościowych (np. laptop, sprzęt fotograficzny, telefon komórkowy, biżuteria), przedmiotów mających wartość artystyczną lub naukową, dowodów osobistych i innych dokumentów, pieniędzy krajowych i zagranicznych oraz kart płatniczych; Klient pozostawiając dokumenty lub wartościowe przedmioty w odzieży i innych rzeczach oddawanych na przechowanie, czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność;
 • przedmiotów mogących wyrządzić szkodę osobom trzecim lub ich mieniu, w szczególności przez uszkodzenie lub zanieczyszczenie, jak również mogących uszkodzić lub zanieczyścić teren szatni;
 • przedmiotów o nieprzyjemnym zapachu;
 • broni i amunicji, przedmiotów zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych, których wnoszenie na teren Muzeum jest zabronione.

5. Klient jest zobowiązany do odbioru swoich rzeczy z szatni w dniu, w którym oddał je na przechowanie, niezwłocznie po zamknięciu wystawy dla zwiedzających lub zakończeniu wydarzenia.

6. Odzież i inne rzeczy nieodebrane niezwłocznie po zamknięciu wystawy lub zakończeniu wydarzenia można odebrać w Punkcie Obsługi Klienta w godzinach pracy Muzeum.

7. Rzeczy nieodebrane, po upływie 7 dni przechowywania, licząc od dnia następującego po dniu oddania rzeczy do szatni, uznaje się za mienie porzucone.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

9. Oddanie na przechowanie rzeczy do szatni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

IV. BILETY

 1. W Muzeum obowiązują bilety:
 • normalny;
 • ulgowy;
 • rodzinny (max. 2 osoby dorosłe + max. 5 dzieci do lat 18);
 • specjalny.

Aktualny cennik biletów znajduje się na stronach internetowych Muzeum.

2. Bilet ulgowy przysługuje:

 • uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
 • uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 • uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 • uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 • uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. 2005 nr 3 poz. 10);
 • pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • nauczycielom:

- szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,

- szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

- szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania;

- uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w: szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • kombatantom.

3. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.

4. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598 oraz z 2022 r. poz. 91);
 • dzieciom do lat 7;
 • weteranom i weteranom poszkodowanym;
 • opiekunom grup zorganizowanych;
 • osobom odbywającym wizyty studyjne za zgodą Dyrektora Muzeum.

 5. W niedziele wstęp na ekspozycje stałe jest bezpłatny.

6. Bilet specjalny – 3 zł PLN:

 • wstęp na podstawie biletu specjalnego przysługuje w szczególnych przypadkach związanych z obsługą kontrahentów, instytucji partnerskich i innych podmiotów współpracujących z Muzeum. Bilet wydaje się na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum;
 • wszelkie inne przypadki nieujęte wyżej wymagają pisemnej zgody Dyrektora i są rozpatrywane na podstawie pisemnej prośby instytucji/ organizacji ubiegającej się o wstęp na podstawie biletu specjalnego. Dopuszcza się również zamiennie wyrażanie zgody na wydanie biletów specjalnych na podstawie stosownych zapisów umów lub porozumień, których Stroną jest Muzeum, bądź na podstawie stosownego zarządzenia Dyrektora Muzeum;
 • dopuszcza się organizację w Muzeum wydarzeń specjalnych, każdorazowo do tych wydarzeń ustalany będzie odrębny cennik, który podawany będzie do wiadomości publicznej na stronach internetowych Muzeum www.muzeum.stalowawwola.pl i www.muzeumcop.pl.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W budynkach Muzeum oraz na terenach wokół budynków działa sieć monitoringu rejestrująca obraz. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji dozorowej Muzeum odbywać się będzie na następujących zasadach:

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 1, w Stalowej Woli (kod pocztowy: 37-450), tel.: 15 844 85 56, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli: tel. +48 726 561 925, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 2. Dane osobowe osób przebywających na terenie Muzeum w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji dozorowej przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z ustawą a z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów Muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (D. U. 2014, poz. 1240).
 3. Zapis obrazu jest elementem prawnie chronionym i ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Muzeum. W związku z tym osoby odwiedzające Muzeum nie posiadają prawa dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
 4. Każdy posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej/ jego dotyczących narusza przepisy RODO.
 5. Podanie przez zwiedzającą/ zwiedzającego danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie kompleksu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 6. Zgromadzone dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie i trwale usuwany poprzez nadpisanie kolejnego obrazu.

VI. GRUPY ZORGANIZOWANE Z OPIEKUNAMI

 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się co najmniej 10 osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (w rozumieniu Art. 11, 12 i 13 Kodeksu Cywilnego), korzystających z oferty Muzeum wspólnie, w sposób zorganizowany i pod kierunkiem nauczyciela, opiekuna lub innej uprawnionej osoby zwanej dalej opiekunem grupy zorganizowanej.
 2. Grupy zorganizowane zobowiązane są do dokonania rezerwacji wizyty.
 3. Jeden opiekun grupy może sprawować opiekę nad grupą liczącą maksymalnie (jedna z opcji):
 • 25 pełnoletnich uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • 15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów;
 • 10 uczestników w wieku przedszkolnym;
 • ustaloną i zaakceptowaną przez obsługę Muzeum ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.

4. W przypadku grup liczniejszych niż wyszczególnione w ust. 3, konieczne jest podzielenie grup i zaangażowanie większej ilości opiekunów.

5. Opiekun grupy reprezentuje instytucję, organizację, podmiot lub placówkę szkolno-wychowawczą i zobowiązany jest do właściwej opieki, nadzoru oraz kontroli zachowania powierzonej jego pieczy grupy.

6. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za osoby przebywające pod jego opieką.

7. Bezpośrednio po wejściu do Muzeum Opiekun dopełnia wszelkich niezbędnych formalności w Punkcie obsługi Klienta.

8. Opiekun zobowiązany jest do posiadania pełnej listy uczestników grupy.

9. Opiekunom grup zorganizowanych przysługuje wstęp bezpłatny do Muzeum.

10. Opiekunowie grup zobowiązani są do stałej kontroli zachowania członków grupy podczas zwiedzania ekspozycji prezentowanych w budynku Muzeum oraz na terenie zewnętrznym.

14. Do obowiązków opiekuna grupy należy:

 • wprowadzenie grupy do foyer/ szatni, pozostawienia okryć wierzchnich i wskazanie miejsca oczekiwania na rozpoczęcie zwiedzania;
 • zapoznanie uczestników grupy z Regulaminem zwiedzania Muzeum oraz zobowiązania uczestników do ich przestrzegania;
 • załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym;
 • po upływie wyznaczonego czasu zwiedzania zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy oraz wyprowadzenie grupy z sali/ sal ekspozycyjnej/ ych lub warsztatowych;
 • dopilnowanie zabrania przez uczestników grupy wszystkich rzeczy osobistych.

15. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi prawną odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo, a w przypadku nabycia usługi zwiedzania z przewodnikiem lub realizacji zajęć edukacyjnych, do ścisłej współpracy z przewodnikiem lub edukatorem w:

 • szatni;
 • salach ekspozycyjnych i salach warsztatowych;
 • pomieszczeniach ogólnodostępnych Muzeum;
 • na terenie zewnętrznym Muzeum.

16. W razie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie kompletności stanu liczbowego uczestników grupy w trakcie pobytu w Muzeum, należy bezzwłocznie je zgłosić pracownikom obsługi Muzeum.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za wszelkie uszkodzenia ekspozycji Muzeum powstałe z winy zwiedzającego, odpowiada finansowo zwiedzający, który dokonał szkody, w przypadku osób nieletnich Rodzice lub Opiekunowie.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za urazy lub wypadki na terenie Muzeum zaistniałe podczas zwiedzania, a wynikłe ze złego stanu zdrowia zwiedzających, niestosowania się do obowiązujących w Muzeum regulaminów i zaleceń personelu Muzeum, umyślnego działania lub jakiegokolwiek zdarzenia losowego.
 3. Fotografowanie i filmowanie amatorskie (wyłącznie do użytku prywatnego) bez dodatkowego oświetlenia, w tym lampy błyskowej i statywu jest dopuszczalne oraz bezpłatne. W wypadkach szczególnych Muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu fotografowania wskazanych obiektów.
 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na jego terenie.
 5. Zakup biletu oraz wejście na teren Muzeum oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich zwiedzających.
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 7. Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub przesyłać na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

dostępne muzeum

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza wszystkich do korzystania z oferty edukacyjnej i kulturalnej. Pracownicy Muzeum starają się sprostać oczekiwaniom i wymaganiom, jakie niesie ze sobą obsługa gości z niepełnosprawnością.

 

udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością:

 

dostosowanie obiektu dla potrzeb osób z dysfunkcją narządów ruchu

 • na parkingu wydzielone i oznakowane 2 miejsca dla samochodów osób z niepełnosprawnością
 • na ekspozycji plenerowej Galerii przez Dotyk ciągi komunikacyjne dla zwiedzających na wózkach
 • podjazd dla osób z niepełnosprawnością w części frontowej przed budynkiem
 • dzwonek elektryczny z przyciskiem przy drzwiach wejściowych
 • antypoślizgowe posadzki w strefie wejściowej, w holu i na klatce schodowej
 • platforma samojezdna do transportu wózków na I piętro
 • brak progów w salach ekspozycyjnych i edukacyjnych
 • poręcze: na klatce schodowej; na korytarzu I i II piętra: prowadnice dla osób z niepełnosprawnością
 • toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnnością ruchową
 • sklepik samoobsługowy, po którym bez ograniczeń mogą poruszać się osoby na wózku
 • specjalnie przygotowane wycieczki edukacyjne, warsztaty, lekcje muzealne dostosowane do potrzeb gości z niepełnosprawnnością

Informacja i rezerwacja:
Dział Edukacji (797 120 229)

 

dostosowanie muzeum do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku

 • dzwonek elektryczny z podświetlanym przyciskiem przy drzwiach wejściowych
 • poręcze na klatce schodowej; prowadnice na I i II piętrze
 • kompleksowy system informacji z myślą o osobach słabowidzących
 • artefakty rzeźbiarskie
 • specjalnie przygotowana do percepcji dotykowej plenerowa wystawa rzeźb - Galeria przez Dotyk, zlokalizowana na dziedzińcu Muzeum i wyposażona w oświetlenie; ponadto:  katalog wystawy dostępny w alfabecie brajla
 • bogaty program warsztatów artystycznych

 

 • UWAGA: osoba z dysfunkcją wzroku może wejść na ekspozycję z psem przewodnikiem

Informacja i rezerwacja:

Dział Edukacji (797 120 229)

 

dostosowanie muzeum do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • lekcje muzealne
 • warsztaty artystyczne
 • Program edukacyjny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Informacja i rezerwacja:

Dział Edukacji (797 120 229)

 

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

w recepcji Muzeum

czynny w godzinach pracy

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 15 844 85 56 wew. 13

 

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj