Muzea bez barier

nagwekpapier_firmowy_PL_BY_UA_4

 

 

www.muzeabezbarier.pl

 

 

Projekt:  "Muzea bez barier” - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich

Projekt: "Muzea bez barier" - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego, którego projektodawcą jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 r., Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy trans granicznej.

Partnerami projektu są: Polski Związek Niewidomych w Warszawie, Muzeum Narodowe we Lwowie, Lwowskie Muzeum Historyczne

Czas realizacji:  01.02.2013-31.01.2015

Celem ogólnym projektu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych w zakresie minimalizowania barier w dostępie do kultury osób

niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe

Zwiększenie na obszarach przygranicznych liczby muzeów dostępnych dla osób niepełnosprawnych;

Utworzenie i wyposażenie Akademii podnoszącej kwalifikacje personelu z obsługi osób niepełnosprawnych i prowadzącej warsztaty dla osób z dysfunkcjami;

Zawiązanie koalicji muzeów działających na rzecz osób niepełnosprawnych po obu stronach granicy;

Odbiorcy projektu to osoby z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku, słuchu, osoby niepełnosprawne intelektualnie jak również edukatorzy  muzeów polskich i ukraińskich;

Działania:

Patronat nad projektem objął Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków oraz Wicepremier Ukrainy.

 

Więcej informacji o projekcie na portalu Muzea Bez Barier - www.muzeabezbarier.pl

 

 

dpapier_firmowy_PL-BY-UA_1