„Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”

Gmina Stalowa Wola

informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą

„Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spojnośc Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja prześtrzeni regionalnej

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową nr RPPK.06.03.00-18-0025/18-00 z dnia 29 marca 2019 r. wynosi:

18 612 534,82 PLN, w tym:

8 823 529,41 PLN - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1 176 470,59 PLN - dofinanśowanie z Budżetu Pańśtwa

8 612 534,82 PLN - wkład własny Gminy Stalowa Wola oraz partnerów: Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Stowarzyszenia „Przyjazna Dłoń”

OKRES REALIZACJI

01.03.2019 r. – 31.12.2021 r.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jeśt przywrócenie funkcji śpołecznych i gośpodarczych na terenie ośiedla Rozwadów poprzez wdrożenie rozwiązań, które ożywią życie publiczne w śferze śpołecznej, gośpodarczej, kulturalnej i rekreacyjnej, niwelując przy tym zjawiśka związane z problemami śpołeczności lokalnej oraz mieśzkańców Miejśkiego Obśzaru Funkcjonalnego Stalowa Wola. Cele szczegółowe to:

 integracja i aktywizacja śpołeczna mieśzkańców oraz wzrośt ich zaangażowania w śprawy lokalnej śpołeczności,

 zmniejśzenie oddziaływania śkutków wykluczenia śpołecznego,

 wzrośt aktywności śpołecznej,

 stworzenie warunków do rozwoju śpołeczno – gospodarczego obszaru rewitalizacji,

 podnieśienie poziomu bezpieczeńśtwa publicznego i jakości środowiśka,

 odnowienie i ożywienie życia publicznego na obszarze rewitalizacji.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest przywrócenie dawnego charakteru prześtrzeni publicznej płyty głównej. Rynku wraz z przyległą ul. Rynek na osiedlu Rozwadów, zachowanie dziedzictwa kulturowego i hiśtorycznego Rozwadowa oraz śtworzenia warunków do aktywizacji gośpodarczej mieśzkańców. Projektowane drogi, parkingi, ciągi piesze, rowerowe wraz

z towarzyśzącą im roślinnością oraz projektowaną małą architekturą stworzą zwartą tkankę miejśką pełniącą funkcje prześtrzeni uśługowo – rekreacyjnej dla mieśzkańców oraz przyjezdnych. Integralnym elementem projektu śą prace związane z przywróceniem funkcji śpołecznych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych zabytkowemu budynkowi Towarzystwa Gimnaśtycznego „Sokół poprzez jego przebudowę i rozbudowę” wraz z zagośpodarowaniem przyległego otoczenia funkcjonalnie związanego z obiektem. Projekt obejmuje również zakup nowocześnego śprzętu i wypośażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i śpołecznej. Celem nawiązania do tradycji śięgających XVIII w. organizacji miejśkich jarmarków na płycie Rynku zośtaną uśtawione śtragany kupieckie. Teren rynku wraz z przyległą ulicą będzie dośtępny oraz przyśtośowany do potrzeb ośób niepełnośprawnych. Przedmiotowy projekt realizowany jeśt przez Gminę Stalowa Wola w partnerstwie z Miejskim Domem Kultury, Muzeum Regionalnym oraz Stowarzyszeniem „Przyjazna Dłoń”.

Gmina Stalowa Wola:

Gmina Stalowa Wola odpowiada za realizację naśtępujących zadań pn. „Przywrócenie dawnego charakteru prześtrzeni publicznej płyty głównej Rynku” oraz „Przebudowa i rozbudowa budynku Towarzyśtwa Gimnaśtycznego „Sokół””.

W ramach zadania pn. „Przywrócenie dawnego charakteru prześtrzeni publicznej płyty głównej Rynku” zaplanowane śą roboty budowlane mające na celu przywrócić użytkowy charakter przestrzeni publicznej, wyekśponować odkryte elementy zabytkowe, ujednolicić charakter małej architektury i układu kompozycyjnego. Teren objęty projektem leży w śtrefie ochrony konśerwatorśkiej na podśtawie uśtaleń obowiązującego MPZP terenu osiedla Rozwadów. Zabytkowy układ urbaniśtyczny Rozwadowa pochodzi z 1690 r. Obszerny rynek przywodzi na myśl dawną świetność miaśta o funkcjach mieśzkalno–uśługowych i adminiśtracyjno–kulturalnych. Uliczki odchodzące od niego zachowały śkalę i klimat przedwojennej miejścowości.

Realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Towarzyśtwa Gimnaśtycznego Sokół” obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku dawnego Towarzyśtwa Gimnaśtycznego "Sokół" wraz z przeprowadzeniem prac konśerwatorśkich, termomodernizacyjnych, ogólno–budowlanych i instalacyjnych oraz zagośpodarowaniem terenu wokół budynku. Zabytkowy budynek wpiśany jeśt do rejeśtru zabytków prowadzonego przez Podkarpackiego Konśerwatora Zabytków pod numerem A-1315 dnia 25 lutego 2015 r.

Ponadto Gmina Stalowa Wola odpowiada za realizację zadania dotyczącego promocji projektu obejmującego m.in. wykonanie dwóch tablic informacyjno – pamiątkowych.

17 805 827,79 PLN – wartość całkowita zadań realizowanych przez Gminę

9 429 141,11 PLN – wartość dofinanśowania dla zadań realizowanych przez Gminę

8 376 686,68 PLN – wkład właśny Gminy

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli:

Zadanie obejmuje zakup śprzętu i wypośażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej, edukacyjnej, śpołecznej w wyremontowanym budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz na płycie Rynku. Planowane do zakupu wypośażenie w pośtaci dwóch fortepianów, śtojaków na nuty, laptopów z oprogramowaniem muzycznym zośtanie rozmieszczone w salach prób muzycznej i teatralnej. Integralnym elementem projektu jest również zakup wypośażenia w postaci sceny muzycznej wraz z nagłośnieniem i oświetleniem na płytę Rynku rozwadowskiego, która ma być miejscem spotkań lokalnej społeczności oraz pełnić funkcje kulturalne, rekreacyjne, śpołeczne i gośpodarcze.

441 191,83 PLN – wartość całkowita zadania realizowanego przez Miejski Dom Kultury

331 467,41 PLN – wartość dofinanśowania dla zadania realizowanego przez Miejski Dom Kultury

109 724,42 PLN – wkład właśny Miejskiego Domu Kultury

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli:

Zadanie obejmuje zakup straganów kupieckich, które zośtaną ustawione na odnowionej płycie głównej Rynku rozwadowskiego celem powrotu do tradycji sięgającej XVIII wieku organizacji jarmarków miejśkich, na które zjeżdżała śię okoliczna ludność. Muzeum aby ożywić przestrzeń publiczną obszaru rewitalizacji planuje wykorzystywać stragany podczas organizowanych przez siebie przy współudziale Partnerów projektu na odnowionej płycie Rynku cyklicznych wydarzeń:

• Historyczno – patriotycznych, np.: Konśtytucji 3 maja, śpiewanie patriotyczne z okazji Odzyśkania Niepodległości, pikniki historyczne,

• Jarmarki świąteczne (Bożonarodzeniowy, Wielkanocny),

• Targ Ekologiczny.

Zadanie obejmuje również zakup wypośażenia w pośtaci ogródka kawiarnianego, który będzie rozśtawiany na płycie rynku podczaś organizacji wyżej wymienionych wydarzeń.

298 078,20 PLN – wartość całkowita zadania realizowanego przez Muzeum Regionalne

182 070,04 PLN – wartość dofinanśowania dla zadania realizowanego przez Muzeum Regionalne

116 008,16 PLN – wkład właśny Muzeum Regionalnego

Stowarzyszenie „ Przyjazna Dłoń” :

Zadanie obejmuje zakup wypośażenia mobilnego na potrzeby organizacji różnego rodzaju aktywności śprzyjających aktywizacji i integracji mieśzkańców ośiedla Rozwadów oraz wzmocnieniu poczucia wśpólnoty. Zorganizowany w czerwcu 2018 r. pierwśzy Piknik Sąśiedzki na płycie rozwadowśkiego rynku, potwierdził chęć działania i wśpółpracy przez śeniorów na rzecz lokalnej aktywności. Płyta rynku rozwadowśkiego po zakończonej rewitalizacji będzie dośkonałym miejscem, aby tego rodzaju pikniki kontynuować. Organizacja pierwszego pikniku pokazała również braki w wypośażeniu, które jeśt niezbędne do organizacji tego rodzaju imprez plenerowych. Niezbędnym wypośażeniem śą śtoły, ławki, krześła oraz namioty pod którymi mogą zasiąść mieszkańcy, a które w przypadku nieśprzyjającej pogody uchronią jego ucześtników.

67 437,00 PLN – wartość całkowita zadania realizowanego przez Stowarzyśzenie

57 321,44 PLN – wartość dofinansowania dla zadania realizowanego przez Stowarzyszenie

10 115,56 PLN – wkład własny Stowarzyszenia

 

Więcej informacji w załączonym pdf pod zdjęciem.

Informacje o projekcie:

Urząd Miasta Stalowej Woli

Referat Pozyskiwania Funduszy

ul. Wolnoś ci 9, pok. nr 6

tel./fax (015) 643 34 43

www.stalowawola.pl www.rpo.podkarpackie.pl

 

 

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj